תקנון תנאי שימוש

האתר מופעל ומנוהל על ידי חברת נורמד נורמן מדיקל בע"מ, ח.פ. 516072618, ("החברה"). כל פנייה ניתן לשלוח לרחוב _איינשטיין 40_ או למייל:  _mcra@mcra.co.il_. כל פנייה בתקנון בלשון נקבה משמעה גם בזכר או ברבים, בהתאם להקשר הדברים, והניסוח בלשון נקבה הינו מטעמי נוחות בלבד.

 1. השימוש בפועל באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה וכן תנאי לשימוש באתר.
 2. השימוש באתר כפוף לתנאי תקנון זה, ובהיעדר הסכמה לתנאי התקנון כאמור, מקצתו או כולו, הנך נדרש לחדול מגלישה באתר.
 3. תנאי השימוש שלהלן נועדו להבטיח שימוש נאות, הולם ובטוח באתר ובשירותים המוצעים בו, משכך אנא קראי בעיון את תנאי התקנון.

הוראות כלליות

 1. האתר מנגיש לציבור הרחב בכלל ולציבור מטופלי המרכז הרפואי רמת אביב ("המרכז הרפואי") בפרט, מידע רלוונטי אודות הרופאים המעניקים טיפולים ובדיקות רפואיות מתקדמות במאצעות שירות אישי ונוח . כמו כן, האתר ניתן לקבל תוצאות בדיקות שנעשו במרכז הרפואי, וזאת על ידי הקלדת שם משתמש וסיסמא הניתנים למטופלים.
 2. הצוות הרפואי שפועל במרכז הרפואי מורכב מנבחרת של מומחים בעלי מוניטין של מקצועיות ללא פשרות. המרכז הרפואי משמש כחממה לרופאים - גם מבחינת המכשור הרפואי המשוכלל שנמצא במרכז וגם מבחינת השירות היעיל.
 3. המרכז פועל ברישיון משרד הבריאות ובגיבוי המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי (איכילוב)
 4. בכל בעיה שהיא באתר, יש לפנות לחברה כמופיע לעיל.
 5. כל תכני האתר לרבות מידע מילולי, קולי, חזותי בין בנפרד ובין בשילובם, וכן עיצובו, עיבודו, עריכתו, הפצתו ודרך הצגת המידע לרבות, אך מבלי להגביל באמצעות איורים, סרטונים, תמונות, הנפשה (Animation), צלמית (Icon) ודמויות – הינם בבעלות החברה בין מכוח חוק ובין מכוח הסכם.
 6. השימוש באתר ובתכנים שבו נועדו לשימושו הפרטי והאישי של המשתמש בלבד ואין לעשות שימוש בתכנים אלו שלא במסגרת האתר.
 7. אין במידע המופיע באתר כדי להוות תחליף לייעוץ רפואי או אחר, ואין להסתמך על המידע לבדו וחובה על המשתמש לפנות לרופא מקצועי לקבלת טיפול ראוי, הולם ואישי בהתאם למצבו הבריאותי.
 8. החברה רשאית לשנות את האתר, את מבנהו, מראהו, תכניו, שירותיו וזמינותם של המוצרים וזהותם, כולם או מקצתם, וזאת ללא צורך בהודעה מראש, ובכפוף לכך כי זכויותיו של המשתמש לא ייפגעו כתוצאה מהשינויים.

תכני האתר

 1. האתר מנגיש מידע רפואי שונה, בתחומים שונים, על ידי רופאים שונים, המומחים בתחומם.
 2. המידע הרפואי כולל טיפולים רפואיים שונים, בדיקות רפואיות, פרוצדורות רפואיות והסברים אודות פעולות ו/או התנהלות אישית שיש לבצע או לפעול על פיהן בין לאחר ביצוע הטיפול/בדיקה ובין אם כאמצעי מנע או הכנה לטיפול/בדיקה.
 3. המידע נגיש במסגרת מאמרים, הסברים וכל תוכן חזותי או שמע אחר, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
 4. אין לעשות כל שימוש בתכני האתר ללא הסכמה מפורשת, בכתב ומראש של החברה.
 5. חלק מהתמונות באתר נלקחו מאתר freepik

צפייה בתוצאות בדיקות

 1. בעת ביצוע הבדיקה יקבל המטופל שם משתמש וסיסמא להיכנס לעמוד הרלוונטי באתר לצורך קבלת תוצאות הבדיקה/טיפול שעבר.
 2. שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואין להעבירם לאחר.
 3. מובהר כי באמצעות הקלדת שם המשתמש והסיסמא, ניתן לגשת למידע רפואי המוגן על פי החוק וכל שימוש שייעשה בנתונים אלו – בשם המשתמש והסיסמא ובמידע הרפואי הניתן –הינו באחריות המטופל/משתמש בלבד.
 4. מוצע למטופלים לשמור את פרטי המשתמש והסיסמא במקום מאובטח.
 5. את תוצאות הבדיקות ניתן להוריד ולשמור על מחשב ביתי או בטלפון נייד ביישומים המתאימים לכך.
 6. במידה ולא ניתן להוריד את הבדיקות, יש לפנות תחילה למחלקה בה בוצעו הטיפולים/בדיקות, וככל שהפנייה לא נענתה ו/או לא נפתרה הבעיה, יש לפנות לחברה.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג ומין לרבות אך מבלי להגביל זכויות יוצרים בתכני האתר לרבות בשם המסחרי והלוגו של המרכז הרפואי המופיע באתר, ובכל שם/סימן מסחרי אחר המופיע באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה.
 2. על המשתמשים באתר אסור להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצוב התכנים באתר ו/או מוסיפים ו/או מחסירים מהם תכנים כלשהם בכלל ותכנים פרסומיים ומסחריים בפרט.
 3. כל הזכויות בעיצובו של האתר הינם בבעלות החברה בלבד וחל איסור מוחלט לבצע כל שינוי באתר ו/או להעתיק, לשכפל, להציג, לפרסם, להפיץ, לשדר, להעביר לאחר, ליצור יצירות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר, ללא אישור מראש בכתב ובמפורש מהמפעילה.
 4. מובהר כי העתקת מאמרים ו/או כל פרסום אחר המופיע באתר ו/או העברתו לאחר ללא הסכמה של החברה מהווה הפרה הן של תקנון האתר והן של זכויות היוצרים של החברה. הפרה זו תחייב את המפר לפצות את החברה בגין הנזקים שיגרמו לה כתוצאה מכך ולמשתמש לא תהיינה כל טענה בעניין.

אבטחת מידע

 1. ידוע למשתמש כי מלבד שם המשתמש והסיסמא אשר ייתנו לו על ידי הצוות המקצועי של המרכז הרפואי יהיו הפרטים היחידים אשר יוזנו באתר ויישמרו על ידי האתר.
 2. פרטיו האישיים של משתמש אינם גלויים ולא נשמרים באתר. האתר לא יעביר לאחרים את הפרטים והמידע של המשתמש, אלא בהתאם להוראות הדין או בית המשפט המוסמך לכך.
 3. האתר יעשה כל מאמץ סביר לשם התקנה של תוכנות אבטחת מידע לשם שמירה על פרטי המשתמשים ולמען הגנה על פרטיותם. המשתמש מצהיר כי ידוע לה שאין באפשרות האתר להבטיח הגנה מלאה על פרטיו.

נגישות

 1. האתר עומד בכל דרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013 (להלן: "התקנות") בדבר הנגשת האתר והנכסים הדיגיטליים והפיכתם לזמינים, ידידותיים ונוחים יותר לשימוש עבור אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, הנובעים בין היתר ממוגבלויות מוטוריות שונות, לקויות קוגניטיביות, קוצר רואי, עיוורון או עיוורון צבעים, לקויות שמיעה וכן אוכלוסייה הנמנית על בני הגיל השלישי. הצהרת נגישות מופיעה בנפרד באתר.

הגבלת אחריות

 1. השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד והאתר ו/או החברה אינם אחראים לנזקים ו/או הפסדים, בין ישירים ובין עקיפים, ככל שייגרמו למשתמש בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או למידע המופיע באתר.
 2. המידע הרפואי המופיע באתר מהווה מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי וספציפי של רופא מוסמך. מובהר, והדברים ידועים למשתמש, כי החברה אינה אחראית לתוצאות טיפול או בדיקה אלא רק להנגשת מידע רפואי כללי וכן מידע רפואי ו/או אחר הנוגע לטיפולים והבדיקות המבוצעים במרכז הרפואי.
 3. בהתאם להוראות הדין, החברה מתחייבת לשמור הן על אבטחת התכנים והמידע המוצגים באתר והן על פרטי המשתמשים הנמסרים באתר.
 4. אין בהצבת קישוריות באתר (Links) כדי להוות הצעה, הבעת תמיכה, הסכמה או מתן חסות של האתר לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים בקישוריות אלו.
 5. שימושו של המשתמש באתר מהווה התחייבותו לשיפוי החברה ככל שיתבעו לדין ו/או יידרש לשלם כספים כתוצאה משימוש המשתמש באתר באופן שגרם לנזק לצד שלישי.
 6. מובהר כי החברה אינה מתחייבת על מועד קבלת תוצאות הבדיקות שכן הדבר נוגע לצדדים חיצוניים שאינם בשליטת החברה כגון מעבדות וכיו"ב.

איסוף נתונים באמצעות "Cookies"

 1. האתר משתמש בעוגיות 'Cookies', לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים.
 2. מטרת הפרטים הללו היא התאמת האתר להעדפות המשתמש ואפיון צרכיו, וכמו כן ולצרכי אבטחת מידע. "Cookies" הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק "Cookies" יפקעו כאשר יסגור המשתמש את הדפדפן וחלק מה "Cookies" ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש.
 3. המידע "Cookies" מוצפן, והאתר עושה כל שביכולתו על מנת שמידע זה יישאר בידיו. אם אינכם רוצים לקבל Cookies, תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם.
 4. מידע זה ישמש את החברה לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה לשפר את האתר ולהקנות חוויה טובה ומדויקת עבור המשתמש.

ניהול האתר

 1. החברה מתחייבת לדאוג להפעלה תקינה ורציפה של האתר אך אין בהתחייבות זו כדי למנוע הפרעות ו/או הפסקות בפעילותו של האתר כתוצאה מגישה ללא הרשאה לשרתי האתר ו/או לפרוטוקולי התקשורת באתר ו/או לכל תוכנה ו/או חומרה הקשורה להפעלתו התקינה של האתר.
 2. המשתמש פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות בגין כל נזק לרבות אך מבלי להגביל עגמת נפש שייגרם לו כתוצאה מקלקול ו/או תקלה וכשלים בתוכנה ו/או בחומרה ו/או בתשתית התקשורת של האתר ו/או של מי מהצדדים השלישיים המציע דילים ו/או פרסומים באתר.
 3. במקרה של תקלה בשימוש באתר על המשתמש לפנות לכתובת המייל של החברה וליידע על התקלה.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

 1. על השימוש באתר ובכל הנוגע למחלוקות הנובעות מהשימוש בו, לרבות מהשימוש במוצרים הנמכרים בו, יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
 2. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר תהא לבתי המשפט בעיר תל אביב.

לקבלת מידע וקביעת תור:

* נא לאשר שאינך רובוט